محمد الفارس یسعد صباححک

یسعد صباححک یا اأإمی یسععد صباحکک ومسسائک

نورتی دارک یا امی نورتی بیتک یاملاکی

ارضاکی عنی مکان امان یاکنز الکنوز

یا
امی یاحنینة یسعد صباحک یا امی

یسعد
صباحک ومسائکنورتی دارک یا امی

نورتی بیتک یاملاکی
صوتک امانک احضانک

خوفک علیا یرضینی ربی یخلیکِ یا امی

یاغالیة یانظر عینی نشف دموعی نشفیها

مشی ایدک على شعری

کلمینی کلمة حلوة وافدیک بروحی وعمری

یا امی یا حنینة یسعد صباحک یا امی

یسعد
صباحک ومسائک نورتی دارک یا امی

نورتی بیتک یاملاکی

/ 1 نظر / 33 بازدید
شب نوا2013

اشلونک یا حبیبی[گل][گل][گل][گل][گل]