/ 2 نظر / 26 بازدید
نيلوفر

دخترک رفت ولی زیر لب این رامیگفت: “اویقینا پی معشوق خودش میآید!” پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود: “مطمئناکه پشیمان شده برمیگردد!” عشق قربانى مظلوم “غرور”است هنوز [گل] مرسي از حضور قشنگت عليرضا جان[گل][گل][قلب][قلب][قلب]

نيلوفر

سلام عزيزم آپم و منتظر حضور قشنگتم [قلب]